การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) และ machine learning เพื่อจำแนกชนิดและคาดการณ์การปริมาณการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกของพืชเศรษฐกิจบางชนิด