โครงการวิจัยและออกแบบกระชังต้นแบบสำหรับเกษตรกร รวมถึงระบบอนุบาลปลาช่อนทะเล และการศึกษากระบวนการจัดการโลจิสติกส์ที่เหมาะสมในการกระจายผลิตภัณฑ์ สำหรับโครงการปลาช่อนทะเลต้นแบบ