การพัฒนาทางการเงิน นโยบายการเงิน และความเสี่ยงของธนาคาร: กรณีศึกษาของประเทศในตลาดเกิดใหม่

Publish Year National Journal 1
2022 inดร.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาทางการเงินและผลกระทบของนโยบายการเงินที่มีต่อความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์:กรณีศึกษาในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2022, หน้า 115-144