โครงการการใช้ข้อมูลเปิดระดับเมืองเพื่อยกระดับการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของ SMEs ระดับพื้นที่ (Applying Urban Open Data for digital SMEs Supply Chain)