ความแตกต่างของคลื่นไฟฟ้าสมองขณะพักหลังการฝึกกิจกรรมติดตามวัตถุที่เคลื่อนที่ในเด็กปฐมวัย