กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเทีี่ยวเชิงนิเวศชุมชนลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรีเชื่อมโยงกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับบนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว