การคาดการณ์ความมั่นคงทางน้ำและอาหารจากภาวะภัยแล้งของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากดาวเทียมหลายแหล่ง