การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อใช้ประโยชน์น้ำเสียในประเทศไทย

Publish Year International Journal 6
2022 exAraya Thongsai, exChettaphong Phuttaro, , exKanyarat Saritpongteeraka, exBoonya Charnnok, exJaeho Bae, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exSumate Chaiprapat, "Efficiency of anaerobic membrane bioreactor under intermittent liquid circulation and its potential energy saving against a conventional activated sludge for industrial wastewater treatment", Energy, ปีที่ 244, ฉบับที่ partA, เมษายน 2022, หน้า 122556
2022 exJarawee Kaewyai, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exJih-Gaw Lin, exJunko Munakata-Marr, exLinda Ann Figueroa, "A Comparison of Nitrogen Removal Efficiencies and Microbial Communities between Anammox and De-ammonification Processes in Lab-scale ASBR, and Full-scale MBBR and IFAS Plants", International Biodeterioration & Biodegradation, ปีที่ 169, ฉบับที่ -, เมษายน 2022, หน้า 105376
2022 inดร.สุภาภรณ์ พันวิลัย, อาจารย์, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exChi-Wang Li, exKwang-Ho Choo, "Efficacies of Nitrogen Removal and Comparisons of Microbial Communities in Full-Scale (Pre-Anoxic Systems) Municipal Water Resource Recovery Facilities at Low and High COD:TN Ratios", Water , ปีที่ 14, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2022, หน้า 1-17
2021 exVinh Ya, exYao-Hung Chen, exYi-Hsuan Chou, exNatacha Martin, exKwang-Ho Choo, exNaresh Mameda, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exChi-Wang Li a, "Complete Cu removal through Fe(II) mediated decoupling of CuEDTA complexes from simulated industrial wastewaterwith simultaneous precipitation", Environmental Technology and Innovation, ปีที่ 23, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2021, หน้า 101726-1-14
2020 exNatacha Martin, exVinh Ya, exNattapong Leewiboonsilp, exKwang-Ho Choo, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exChi-Wang Li, "Electrochemical crystallization for phosphate recovery from an electronic industry wastewater effluent using sacrificial iron anodes", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 276, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 124234-1-12
2020 exSupaporn Phanwilai, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exChi-Wang Li, exKwang-Ho Choo, "Effect of COD:N ratio on biological nitrogen removal using full-scale step-feed in municipal wastewater treatment plants", Sustainable Environment Research, ปีที่ 30, ฉบับที่ 24, ตุลาคม 2020, หน้า 2-9
Publish Year International Conference 7
2022 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exJunko Munakata Marr, exLinda Ann Figueroa, "Comparing Bulk Specific Surface Area, Efficacies of Nitrogen Removal, andAbundance of Microbial in full-Scale MBBR and IFAS Municipal Wastewater Resource Recovery Facilities (case study)", Rocky Mountain Water Conference 2022, 18 - 21 กันยายน 2022, Keystone โคโลราโด สหรัฐอเมริกา
2021 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ พันวิลัย, อาจารย์, ex, Pensiri Prachakittikul, ex Suwasa Kantawanichku, "Experiences in the Implementation by using Attached-growth system to Improve Nitrogen Removal Efficiency of Anammox Process", THE 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL ENGINEERING, SCIENCE AND MANAGEMEN, 12 - 13 พฤษภาคม 2021, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exJarawee Kaewya, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exJih-Gaw Lin, exJunko Munakata-Marr, exLinda Ann Figueroa, "Nitrogen Removal Efficiencies and Microbial Communities Studies of Anammox Process in Lab-scale system and Combine between Partial Nitritation and Anammox Processes in Full-scale Systems", Environmental Technology Annual Conference 33 EEAT' 21, 23 - 24 พฤศจิกายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exTitima Wongphoom , inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exChi Wang Li, "Effects of Caffeine on Nitrogen Removal of Anaerobic Ammonium Oxidizing Bacteria", Environmental Technology Annual Conference 33 EEAT' 21, 23 พฤศจิกายน 2021 - 24 มกราคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exAkihiko Terada, "Excess Sludge from Municipal Wastewater Treatment Disposal and Management", The 6th EnvironmentAsia Virtual International Conference , 20 - 21 ธันวาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exSupaporn Phanwilai, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exChi?Wang Li, exKwang?Ho Choo, "Effect of COD:N Ratio on Biological Nitrogen Removal by full-scale Step-feed in Municipal Wastewater Treatment Plants (case study in Taiwan and Thailand)", 6th International Water Industry Conference 2020, 22 - 23 กันยายน 2020, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
2020 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exJih-Gaw Lin, exLinda Ann Figueroa, "Nitrogen Removal by Anaerobic Ammonium Oxidation (Anammox) Process case study: supernatant from anaerobic digester", The 9th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 7 - 9 ตุลาคม 2020, Chiang Rai อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2020 exทศพล แท่นทรัพย์, exศุวศา กานตวนิชกูร, exกรรณิการ์ สัจจาพันธ์, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "การกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการไนตริเตชันและอนาม็อกซ์ในระบบบึงประดิษฐ์", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 19, 7 - 9 ตุลาคม 2020, เชียงราย ประเทศไทย