การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเรื่องเล่าและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี

Publish Year National Journal 2
2022 inนางสาวจริยา สุพรรณ, inนางนุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเรื่องเล่าและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี", วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 560-574
2022 inนางสาวจริยา สุพรรณ, "แนวทางการใช้เรื่องเล่าท้องถิ่นสื่อความหมายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี", วารสารอายธรรมศึกษาโขง-สาละวิน, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 250-280