การเพาะปลูกพญายอตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นวัตถุดิบคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง