การสังเคราะห์และผลิตวัสดุทดแทนกระดูกจากวัสดุผสมไฮดรอกซีแอปาไทด์-พอลิเมอร์ชีวภาพ ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติเพื่อใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์