ผลของรูปทรงและขนาดของนาโนพอร์ต่อประสิทธิภาพการตรวจหาตัวบ่งชี้มะเร็งปากมดลูกชนิด micro RNA เพื่อการพัฒนาเครื่องตรวจจับมะเร็งชนิดนาโนพอร์

Publish Year International Journal 5
2022 exSirin Sittiwanichai, exDeanpen Japrung, inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, "The binding of apo and glucose-bound human serum albumins to a free graphene sheet in aqueous environment: Simulation studies", Journal of molecular graphic and modelling, ปีที่ 110, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 108073-1
2021 exTadsanee Awang, inนายจิตติ นิรมิตรานนท์, อาจารย์, exDeanpen Japrung, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, "Investigating the binding affinities of fructose and galactose to human serum albumin: simulation studies", MOLECULAR SIMULATION, ปีที่ 47, ฉบับที่ 9, มิถุนายน 2021, หน้า 738-747
2021 exNattapon Kuntip, exDeanpen Japrung, inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, "How human serum albumin-selective DNA aptamer binds to bovine and canine serum albumins", Biopolymers, ปีที่ 112, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า e23421
2021 inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, exDeanpen Japrung, "Revealing the structural dynamics of feline serum albumin", Structural Chemistry, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 69-77
2020 exKetrat, S., exJaprung, D., inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, "Exploring how structural and dynamic properties of bovine and canine serum albumins differ from human serum albumin", Journal of Molecular Graphics and Modelling, ปีที่ 98, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2020