อิทธิพลของรูปทรงและขนาดนาโนพอร์ต่อกลไกการตรวจหาตัวบ่งชี้มะเร็งปากมดลูกชนิด micro RNA เพื่อพัฒนาเครื่องตรวจมะเร็งปากมดลูกชนิดนาโนพอร์เซนเซอร์