การออกแบบและพัฒนานาโนพอร์เพื่อการพัฒนาเครื่องตรวจมะเร็งปากมดลูกชนิดนาโนพอร์เซนเซอร์

Sub Project

Publish Year International Journal 4
2021 exณัฐพนธ์ กันติ๊บ, exเดือนเพ็ญ จาปรุง, inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, "What Happens When a Complementary DNA Meets miR-29a Cancer Biomarker in Complex with a Graphene Quantum Dot", ACS Applied Bio Materials, ปีที่ 4, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021, หน้า 8368-8376
2021 exทัศนีย์ อาหวัง, inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, "The penetration of human defensin 5 (HD5) through bacterial outer membrane: Simulation studies", Journal of Molecular Modeling, ปีที่ 27, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2021, หน้า 291-1
2021 exNattapon Kuntip, exDeanpen Japrung, inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, "Modeling the Adsorption of the miR-29a Cancer Biomarker on a Graphene Quantum Dot", ACS omega, ปีที่ 6, ฉบับที่ 33, สิงหาคม 2021, หน้า 21764-21772
2021 exTadsanee Awang, exPhoom Chairattana, exRanjit Vijayan, inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of the Binding Mechanism of Human Defensin 5 in a Bacterial Membrane: A Simulation Study", International journal of molecular sciences, ปีที่ 22, ฉบับที่ 22, พฤศจิกายน 2021, หน้า 12401-1