การจัดการเหมืองข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ