การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดแทนเลือดด้วยการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง