การประเมินศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพของดิน และพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกและการจัดการดิน-ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในการปลูกอ้อยพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์