การใช้เทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดในการตรวจติดตามพารามิเตอร์ที่สำคัญระหว่างกระบวนการผลิตเอทานอลจากผลพลอยได้อุตสาหกรรมน้ำตาล