การพัฒนาฟิล์มจากเส้นใยเซลลูโลสในชานอ้อยสำหรับประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร