แผนงานวิจัยนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากโรงงานน้ำตาลสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีมูลค่าสูง

  • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  • ชุดโครงการ

  • 2563 (2563-2564)

  • inดร.นัฏพร ขนุนก้อน

  • inดร.นัฏพร ขนุนก้อน

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี