การวิจัยพื้นฐานและเทคโนโลยีใหม่สำหรับไบโอทานอลจากเศษเหลือทิ้งจากการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศจีนและประเทศไทย

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2020 exAndre Fahriz Perdana Harahap, exJabosar Ronggur Hamonangan Panjaitan, exCatia Angli Curie, ex Muhammad Yusuf Arya Ramadhan, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exMisri Gozan, "Techno-Economic Evaluation of Hand Sanitiser Production Using Oil Palm Empty Fruit Bunch-Based Bioethanol by Simultaneous Saccharification and Fermentation (SSF) Process", Applied Sciences (Switzerland), ปีที่ 10, ฉบับที่ 17, กันยายน 2020, หน้า 5987(1)-5987(17)