การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดเห็ดหัวลิงต่อการต้านการเจริญของเซลล์มะเร็งเต้านมสุนัขในหลอดทดลอง