ความสามารถในการปรับตัวของพนักงานในองค์การที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีขององค์การที่ส่งผลต่อความจงรักดีขององค์การ ผ่านความสามารถของพนักงานการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด