ความเหลื่อมล้ำของค่าจ้างแรงงานชายและหญิงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทย