การใช้โครงร่างคำศัพท์ในการสร้างรายการคำศัพท์เฉพาะทางสำหรับมัคคุเทศก์ชาวไทย