การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์กาญจนบุรี

  • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 75,000 บาท (นอกเหนือจากที่ได้รับทุนจาก สวพ.มก.225,000 บาท)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2563 (2563-2564)

  • inดร.อภิญญา อุดมเวช, อาจารย์

  • inดร.อภิญญา อุดมเวช, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์