การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อผลิตแพทย์แนวใหม่สู่ความมั่นคงด้านสุขภาพของพลเมืองไทยอย่างยั่งยืน