ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมในการก่อหนี้สินครัวเรือนของประเทศไทย