การสอบทานสูตรและอัตราปุ๋ยที่ตรงกับความต้องการของข้าวในสภาพแปลงนาเพื่อยกระดับคุณภาพและผลผลิต