โครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมและรักษาการดําเนินชีวิตของผู้อยู่อาศัยกลุ่มเปราะบางในคลองเตย