โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันบุคลากร ประจำปี 2563 และทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ ปี พ.ศ. 2563-2564 และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทุนมนุษย์ ประจำปี 2564 ของสำนักงานธนานุเคราะห์