การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการของนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)