ผลของแร่ธาตุอินทรีย์ในกุ้ง

Publish Year International Journal 2
2022 exPatrachotpakinkul, K., inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exChumkam, S., "Effects of zero fishmeal diet on growth performance and immune response of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 53-59
2021 exKANIN PATRACHOTPAKINKUL, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exSRINOY CHUMKAM , "The effect of trace mineral supplementation in low fishmeal diets on the growth performance and immune responses of the pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei).", Journal of Sustainability Science and Management, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 114-122
Publish Year International Conference 1
2021 exPitcha Lumlertdacha, exSRINOY CHUMKAM , inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "Effect of organic mineral cocktail and xanthophyll on growth performance and immunity of hybrid catfish (Clarias gariepinus x Clarias microcephalus)", The 6th RSU International Research Conference On Science and Technology (RSUSCI), 30 เมษายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย