การศึกษาอิทธิพลของธาตุเหล็กต่อประสิทธิภาพของโลหะแม่ Al-5Ti-1ฺB ในการปรับปรุงโครงสร้างของเศษของ อะลูมิเนียม-ซิลิคอน เกรด A356 จากกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในเรือที่นำมาหลอมใช้ใหม่

Publish Year International Journal 1
2021 exHongchang Qian, exBei Liu, exDequan Wu, ex Wenlong Liu, inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDawei Zhang, "Facile fabrication of slippery lubricant-infused porous surface with pressureresponsive property for anti-icing application", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, ปีที่ 618, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021, หน้า 12645