การศึกษาอิทธิพลของธาตุเหล็กต่อประสิทธิภาพของโลหะแม่ Al-5Ti-1ฺB ในการปรับปรุงโครงสร้างของเศษของ อะลูมิเนียม-ซิลิคอน เกรด A356 จากกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในเรือที่นำมาหลอมใช้ใหม่

Publish Year International Journal 6
2023 inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์, exChaiyawat Peeratatsuwan, "The Influence of Fe on Grain Refinement of Recycled A 356 Alloy Initially Refined by Al-5Ti-1B Master Alloy", Trends in Sciences, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 1-7
2023 exC. Peeratatsuwan, exP. Yingpaiboonsukh, inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์, "Microstructural Analysis of Cracked Steam Drum Plate During Fabrication Process", Journal of Applied Research and Technology , ปีที่ 21, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2023, หน้า 975-981
2022 exChenhao Ren, exYao Huang, exWenkui Hao, exDawei Zhang, exXiejing Luo, exLingwei Ma, exJinke Wang, inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์, exChaofang Dong, exXiaogang Li, "Multi-action self-healing coatings with simultaneous recovery of corrosion resistance and adhesion strength", Journal of Materials Science & Technology, ปีที่ 101, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 18-27
2022 exXiangping Hao, exWeilu Yan, exZiqing Sun, exJingzhi Yang, exYun Bai, exHongchang Qian, inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์, exDawei Zhang, "pH-Responsive Allicin-Based Coatings With Antibacterial and Antifouling Effects in Marine Environments", Frontiers in Materials, ปีที่ 9, ฉบับที่ 852731, มีนาคม 2022, หน้า 1-10
2021 exHongchang Qian, exBei Liu, exDequan Wu, ex Wenlong Liu, inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์, exDawei Zhang, "Facile fabrication of slippery lubricant-infused porous surface with pressureresponsive property for anti-icing application", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, ปีที่ 618, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021, หน้า 126457
2021 exJutaporn Chaichalerm, exChaiyawat Peeratatsuwan, inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์, "A metallurgical investigation on a failed superheater tube used in a thermal biomass power plant", Journal of Engineering Research, ปีที่ -, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2021, หน้า 1-15
Publish Year National Journal 1
2022 exChaiyawat Peeratatsuwan, inนายศุภสิน กาญจนางกูรพันธุ์, inดร.รัฐกฤต เรียบร้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์, "A Thermodynamic Investigation on Corrosion of Cu-bearing Steel in Aqueous Solutions", วารสารวิชาการปทุมวัน, ปีที่ 12, ฉบับที่ 33, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 16-26