ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ?อยและการพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อไฟโตพลาสมาใบขาวอ้อยด้วยวิธีการที่แม่นยำและรวดเร็ว