โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโคขุนระยะสั้น

Publish Year International Journal 2
2022 exS.M. Rajiur Rahman, exMd. Zakirul Islam, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMd. Sayed Hasan, exMd. Mehedi Hasan Khandakar, exMohammad Shohel Rana Siddiki, exMd. Nurul Islam, exMd. Harun-ur-Rashid, "Variations of Raw Milk Components and Amino Acid Profiles in Different Dairy Buffalo Crossbreds", Journal of Buffalo Science, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 86-91
2021 exMd. Zakirul Islam, ex S.M. Rajiur Rahman, exMd. Nurul Islam, exMd. Mehedi Hasan Khandakar, exMohammad Shohel Rana Siddiki, exNathu Ram Sarker, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMd. Harun-ur-Rashid, "Effects of protein nutrition levels on milk yield, composition, amino acid profiles and plasma metabolites of indigenous lactating buffaloes", AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES, ปีที่ 55, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2021, หน้า 935-944
Publish Year National Journal 3
2022 inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.วิโรจน์ ภัทรจินดา, "ศักยภาพการเลี้ยงขุนโคนมเพศผู้ในประเทศไทย", แก่นเกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 9-27
2021 exสุวิทย์ ทิพอุเทน, exนันทพร วรสาร, exปฏิมา นาลงพรม, exธวัชชัย มีบุญ, exชุมพล ทรงวิชา, exกัมปนาท วงค์เครือสอน, exภาคภูมิ ซอหนองบัว, exวรางรัตน์ เสนาสิงห, exทาริกา ทิพอุเทน, exณัฐพงษ์ วงษ์มา, ex เพิ่มศักดิ์ ยีมิน, exวรุณ โคตะ, exฉัตรชัย แก้วพิลา, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการทดแทนมันเส้นด้วยกากมันสำปะหลังในอาหารข้น: I.การกินได้การย่อยได้ของโภชนะและผลผลิตแก๊สมีเทนของโคเนื้อพื้นเมืองไทยเพศเมีย", แก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2021, หน้า 543-550
2021 exธนวัฒน์ กาล้อม, exวรมันต์ พรมจันทร์, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการปรับปรุงเศษเหลือจากต้นอ้อย ต่อลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมี และการย่อยได้ในหลอดทดลอง", แก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2021, หน้า 28-34