โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโคขุนระยะสั้น

Publish Year National Journal 2
2021 exสุวิทย์ ทิพอุเทน, exนันทพร วรสาร, exปฏิมา นาลงพรม, exธวัชชัย มีบุญ, exชุมพล ทรงวิชา, exกัมปนาท วงค์เครือสอน, exภาคภูมิ ซอหนองบัว, exวรางรัตน์ เสนาสิงห, exทาริกา ทิพอุเทน, exณัฐพงษ์ วงษ์มา, ex เพิ่มศักดิ์ ยีมิน, exวรุณ โคตะ, exฉัตรชัย แก้วพิลา, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการทดแทนมันเส้นด้วยกากมันสำปะหลังในอาหารข้น: I.การกินได้การย่อยได้ของโภชนะและผลผลิตแก๊สมีเทนของโคเนื้อพื้นเมืองไทยเพศเมีย", แก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2021, หน้า 543-550
2021 exธนวัฒน์ กาล้อม, exวรมันต์ พรมจันทร์, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการปรับปรุงเศษเหลือจากต้นอ้อย ต่อลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมี และการย่อยได้ในหลอดทดลอง", แก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2021, หน้า 28-34