การพัฒนาถุงมือยางธรรมชาติที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรียด้วยสารตัวเติมไคโตซานที่ผ่านการฉายรังสี