การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนซิงก์ออกไซด์ที่มีการใช้โลหะกระตุ้นปฏิกิริยาด้วยกระบวนการออกซิเดชันเชิงความร้อนฉับพลันเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุกระตุ้นเชิงแสงสำหรับบำบัดยากำจัดศัตรูพืชที่ปนเปื้อนในน้ำ