การขับเคลื่อนธนาคารปูม้าตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ในพื้นที่กลุ่มเครือข่ายธนาคารปูม้าอำเภอปะทิว-เมือง จังหวัดชุมพร