การพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับการติดตามทรัพย์สินด้วยระบบบอกตำแหน่งแบบเรียลไทม์โดยใช้เทคโนโลยีวงกว้างพิเศษในโรงงานอาหารสัตว์เบทาโกร

Publish Year International Conference 1
2022 exSurachai Chainarong, inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of an Obstacle Avoidance System for Autonomous Material Handling Vehicles", 2022 20th International Conference on ICT and Knowledge Engineering (ICT&KE), 22 ธันวาคม 2022, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย