การศึกษาพฤติกรรมและสมบัติของคอนกรีตไหลได้ผสมเส้นใยสังเคราะห์เมื่อมีการเรียงตัวที่แตกต่างกัน

Publish Year National Journal 4
2021 inนางสาวบุราฉัตร กิตติกรจรัส, อาจารย์, exนุฮ์ เหร่าหมัด, exกฤติน เปี่ยมปรีชารัตน์, exมนต์สิทธิ์ งามทรัพย์, inดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กำลังรับแรงดัดของแผ่นซีเมนต์เส้นใยที่ใช้เศษแผ่นยิปซัมนำกลับมาใช้ใหม่แทนที่มวลรวมละเอียดบางส่วน", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 68-78
2021 inนายธนพล ญาณวีรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวบุราฉัตร กิตติกรจรัส, อาจารย์, exเพ็ญนภา ภาควัตร, exฐิติพงศ์ ปล้องพันธุ์, inดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อัตราส่วนผสมที่มีผลกระทบต่อสมบัติการไหล ความหนืด และแรงเสียดทานภายในของมอร์ตาร์ไหลได้", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 409-426
2020 inดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสิริราช เพ็งแจ่ม, inนายพลพันธ์ เศรษฐพิทยากุล, อาจารย์, exรักติพงษ์ สหมิตรมงคล, "ผลกระทบของการแทนที่มวลรวมละเอียดบางส่วนด้วยเถ้าก้นเตาต่อสมบัติที่สภาวะสดของมอร์ตาร์เติมเต็มแบบด้วยตนเอง", วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 7-20
2020 inนายธนพล ญาณวีรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกิตติศักดิ์ เทศขำ, exทรงพล เหลืองบริบูรณ์, exสโรชา ชัดเจน, inดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการแทนที่มวลรวมละเอียดบางส่วนด้วยเศษแผ่นยิปซัมนำกลับมาใช้ใหม่ต่อกำลังอัดและการดูดซึมน้ำของมอร์ตาร์", วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 28-37