การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการปาล์มน้ำมันให้ได้ตามเป้าผลผลิตในพื้นที่ จังหวัดกระบี่