พัฒนาการผลิตแม่พันธุ์ปูทะเลไข่นอกกระดองและเพิ่มศักยภาพการอนุบาลลูกปูทะเลเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรปูทะเลอย่างยั่งยืน

  • หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2563 (2563-2564)

  • inดร.สหภพ ดอกแก้ว

  • inดร.สหภพ ดอกแก้ว

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์