การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชีวภาพจากชีวมวลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรด้วยกระบวนการไบโอรีไฟเนอรี่

Publish Year International Journal 1
2020 exWasin Thitsartarn, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, "Water resistance improvement of paperboard by coating formulations based on nanoscale pigments", Journal of Coatings Technology and Research, ปีที่ 17, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2020, หน้า 1609 -1617