โครงการศึกษาศักยภาพการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้จันทร์หอมและไม้ป่ายืนต้นบางชนิดในเชิงผลิตภัณฑ์

  • สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (มหาชน)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2563 (2563-2564)

  • inดร.นรินธร จำวงษ์

  • inดร.นรินธร จำวงษ์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์