ประสิทธิภาพการเป็นสารตกตะกอนน้ำนมเจือจางโดยไคโตซานจากเปลือกปู