การผลิตสารตั้งต้นเพื่อใช้ในการผลิตพลาสติกชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร