การศึกษาความแตกต่างของภาษาจีนและภาษาไทยในเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขและแนวทางการจดบันทึกในการล่ามจีน-ไทย ไทย-จีน