การออกแบบเครื่องมือกรีดยางปากกบสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางพารา