การรับรู้ผลกระทบของการท่องเที่ยว คุณภาพชีวิต และทัศนคติของคนในชุมชนในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย

  • เงินทุนพัฒนาอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2563 (2563-2564)

  • inดร.ยอดมนี เทพานนท์, อาจารย์

  • inดร.ยอดมนี เทพานนท์, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์